İhsan Akpınar – Mecnune (2018)

01. İhsan Akpınar – Mecnune
02. İhsan Akpınar – Haram Aleyna
03. İhsan Akpınar – Fakso
04. İhsan Akpınar – Merdini
05. İhsan Akpınar – Yehmeti
06. İhsan Akpınar – Minşenek
07. İhsan Akpınar – Ene Ezep
08. İhsan Akpınar – Lakili Deva